Lambadjiev Design

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

Дизайн разработваме от 1984 г., а сме в рекламния бизнес от 1990 г.

За нас дизайнът не е просто добра функция и естетика, а начин на мислене. Начин на редене на приоритети, на търсене на идентичност и уникалност, но винаги с мярка.

Началото бе промишленият дизайн – дълбокото море на дизайна. Там където, за да си добър, трябва да разбираш от естетика, технологии, материали, ергономия, да имаш конструктивно мислене и усет към новото.

Всички видове дизайн

Графичен, пространствен, промишлен дизайн – фактът ,че сме добри и в трите сфери на дизайна, ни дава предимството да сме търсени в разработването на комплексни концепции и системи, да изграждаме корпоративен стил и да имаме системен подход при проектирането и реализацията на сложни дизайнерски програми.

Предизвикателството, да сме по-добрите

Наше кредо е „Колкото повече, толкова повече”:

в нови умения и творчески предизвикателства

в усвояването на нови творчески пространства

в срещите си с клиенти, които да превръщаме в наши приятели и съмишленици

в ежедневната ни борба, да сме все по-добри и конкурентни

в усещането ни, че дизайнът е мисия

Отговорност - от концепцията до доставката

Силата ни е в комплексното проектиране и изпълнение – на ключ! Независимо дали става въпрос за печатни продукти, сложни експозиционни системи, национални щандове на България в Лондон, Берлин и Москва или за реализация на обществени пространства.

По този начин гарантираме:

ефективност на инвестициите в дизайн и реклама

логична взаимовръзка между проект и реализация

качество, срокове, лоялност към инвеститора

Дизайн с мощна логистична и материална база

Офиси, складови бази, транспорт, легален софтуер, мощно оборудване и доста талант...Наше предимство в реализациите е строителния сектор на фирмата.

Екипът

Освен че сме секси и готини, сме и кадърни. И по-важното е, че ни е адски интересно да правим това, което правим! Да мислим, да преживяваме, да мечтаем, да се борим здраво, да побеждаваме по конкурси, да търсим нови възможности и приятели...

Наградите

Държавна награда за промишлен дизайн „Златни ръце” – за фамилия робокари, 1986 г.

Награда за запазен знак и фирмен стил от „Реклама Експо”1998г.

Номинация за Голямата награда от „Реклама Експо”1998г.

Награда „Четвърто място за Европа” на Националния щанд на България на международната туристическа борса в Берлин, 2009 г. – награда, връчена за пръв път на Български национален щанд.

Дизайн без граници

Вече изнасяме дизайн в Европа. Днес – там, а утре и другаде...:-)))

 

Политика по качество и околна среда

на ръководството на “Ламбаджиев Стандарт" ООД, гр. София

за политиката по качество, опазване на околната среда и предоставяните преводачески услуги 

 

“Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София е дружество, специализирано в разработване на графичен, пространствен и промишлен дизайн, реклама, архитектурно и строителното проектиране,  връзки с обществеността (P.R.) и реализация; преводи и легализация; аудио и филмопроизводство; обучения.

Фирмата е оторизирана от Консулски отдел на МВнР за извършване на легализирани преводи. Тя се специализира в сферата на преводаческите услуги и легализацията на документи от и за България и чужбина. Със своя екип от заклети преводачи и други специалисти, гарантираме качествена услуга, прецизност и бързина, с които да отговаряме на високите изисквания на нашите клиенти. Работим за успешно и ползотворно съвместно сътрудничество при гарантирана конфиденциалност на информацията.

Ценностната политика на дружеството е ориентирана в насоки, които взаимно се допълват и общо изграждат облика на „Ламбаджиев Стандарт” ООД:

- непрекъснато разширяване и усъвършенстване на потенциала и компетенциите на дружеството – към комплексно и всеобхватно дизайнерско и рекламно обслужване, архитектурно и строителното проектиране, предоставяне на преводачески услуги и обучения   във връзка с договори с частни фирми и държавни институции. 

- в процеса на работа с клиентите - превантивна работа за недопускане на продукти (независимо дали са интелектуални или материални), които да се отклоняват от общо приетите норми за високо качество и изискванията на клиента и оказващи негативно влияние върху околната среда. 

Високото идейно качество, европейска визия и прецизност на изработка, както и лоялното, отговорно партньорство са залог за желание от страна на клиентите на дружеството за дългогодишно сътрудничество. В този смисъл високото качество на предлаганите от „Ламбаджиев Стандарт” ООД услуги, не е самоцел! 

Ако дружеството не предлага само най-доброто като визия, идейна концепция и бързина на работа, голямата конкуренция на пазара (където повечето поръчки се възлагат изключително чрез търгове) няма да позволи на дружеството да се развива.

За „Ламбаджиев Стандарт” ООД не е достатъчно само да придобива нови клиенти. Това разбира се е важно, но още по-важно клиентите в процеса на работа да се убеждават, че предлаганите от дружеството услуги като обхват, качество и иновативност нямат конкуренция и са изключително насочени към прилагане на технологии съобразени с изискванията за опазване на околната среда.

В този смисъл екипът на „Ламбаджиев Стандарт” ООД в процеса на работа, не допуска да се стига до понятия като „подобряване нивото на проектните  разработки”, „компенсиране на клиентите за допуснати пропуски” и други подобни, които да влияят върху реномето на дружеството и от там на перспективите на партньорство.

В условията на засилващата се конкуренция и на непрекъснатото повишаване изискванията на клиентите, политиката на ръководството на дружеството е ориентирана към

НЕПРЕКЪСНАТО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ И ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, чрез:

 

 

участие на ръководния персонал при определяне насоките, целите и задачите по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги;

въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране политиката и целите по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги ;

определяне и прилагане на системен подход при управление на процесите, влияещи на качеството, околната среда и предоставяните преводачески услуги;

прилагане на действия за набиране на обективна информация и анализ на данните за ефикасността на процесите и удовлетвореността на клиентите и обществото, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения на ефикасността на системата за управление на качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги;

изграждане на ефикасни и взаимноизгодни отношения с доставчиците, които да водят до взаимоизгодни резултати и опазване на околната среда;

периодичен анализ на приложимите за дружеството нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган и браншови споразумения, правим оценка за отражението им върху нашата дейност, както и поддържаме непрекъснат контрол при приложението на изискванията според тях.

Ръководството на дружествота оценява, че реализирането на политиката по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги, е възможно само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ЕN 15038:2006.

За изпълнение на политиката по качество, околната среда и  предоставяне на преводачески услуги, ръководството ще работи за постигане на периодично поставяни основни цели и конкретни задачи. Конкретните задачи за постигане на поставените цели за провеждане на политиката по качеството, околната среда и предоставяни преводачески услуги се актуализират периодично, но не по-рядко от един път годишно от Ръководството на дружеството.

За реализиране на политиката по качество, околна среда и предоставяни преводачески услуги , ръководството си поставя следните основни цели:

1. Непрекъснато обновяване и разширяване номенклатурата на предоставяните услуги и повишаване на тяхното качество и икономическа ефективност.

2. Внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на сертифицирана Система за управление съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005 и БДС ЕN 15038:2006.

3. Осигуряване на необходимите ресурси, техническо обновление и поддържане компетентността на персонала.

4. Непрекъснато изучаване на изискванията на клиентите, тяхната удовлетвореност от предоставените услуги, задържане на постоянните и привличане на нови клиенти и разширяване на пазарния дял на дружеството.

5. Подобряване на взаимоотношенията с доставчиците и поддържане на ефикасно партньорство в постигане на взаимно изгодни финасови резултати и резултатност спрямо околната среда.

6. Осигуряване на обучение, квалификация, мотивация и възпитание на персонала на дружеството, съответстващи на регламентираните в документите на Системата за управление, правомощията и отговорностите при осъществяване на всички процеси и дейности.

7. Управление на околната среда и предотвратяване на замърсяването, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно отношение спрямо околната среда.

8. Осъществяване постоянен контрол на процесите, своевременно отстраняване на причините за несъответствията и създаване на условия за непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на Системата за управление. 

Неотстъпното провеждане на политиката и изпълнение на целите и задачите по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги е задължение и отговорност на всички работещи в “Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София.

 

Ръководството на “Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на качеството, околната среда и предоставяните преводачески услуги за развитие и успех на дружеството и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и лични възможности ще допринесе за поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление.

 

Като Управител на “Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София

 

ДЕКЛАРИРАМ

Личното си участие и отговорност в осъществявано на обявените политика и цели по качеството, околната среда и предоставяните преводачески услуги.

 

УПРАВИТЕЛ: 

 

 

Дата: 01.10.2013 г.

 

на ръководството на “Ламбаджиев Стандарт" ООД, гр. София
за политиката по качество, опазване на околната среда и предоставяните преводачески услуги 
“Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София е дружество, специализирано в разработване на графичен, пространствен и промишлен дизайн, реклама, архитектурно и строителното проектиране,  връзки с обществеността (P.R.) и реализация; преводи и легализация; обучения.
Фирмата е оторизирана от Консулски отдел на МВнР за извършване на легализирани преводи. Тя се специализира в сферата на преводаческите услуги и легализацията на документи от и за България и чужбина. Със своя екип от заклети преводачи и други специалисти, гарантираме качествена услуга, прецизност и бързина, с които да отговаряме на високите изисквания на нашите клиенти. Работим за успешно и ползотворно съвместно сътрудничество при гарантирана конфиденциалност на информацията.
Ценностната политика на дружеството е ориентирана в насоки, които взаимно се допълват и общо изграждат облика на „Ламбаджиев Стандарт” ООД:
- непрекъснато разширяване и усъвършенстване на потенциала и компетенциите на дружеството – към комплексно и всеобхватно дизайнерско и рекламно обслужване, архитектурно и строителното проектиране, предоставяне на преводачески услуги и обучения   във връзка с договори с частни фирми и държавни институции. 
- в процеса на работа с клиентите - превантивна работа за недопускане на продукти (независимо дали са интелектуални или материални), които да се отклоняват от общо приетите норми за високо качество и изискванията на клиента и оказващи негативно влияние върху околната среда. 
Високото идейно качество, европейска визия и прецизност на изработка, както и лоялното, отговорно партньорство са залог за желание от страна на клиентите на дружеството за дългогодишно сътрудничество. В този смисъл високото качество на предлаганите от „Ламбаджиев Стандарт” ООД услуги, не е самоцел! 
Ако дружеството не предлага само най-доброто като визия, идейна концепция и бързина на работа, голямата конкуренция на пазара (където повечето поръчки се възлагат изключително чрез търгове) няма да позволи на дружеството да се развива.
За „Ламбаджиев Стандарт” ООД не е достатъчно само да придобива нови клиенти. Това разбира се е важно, но още по-важно клиентите в процеса на работа да се убеждават, че предлаганите от дружеството услуги като обхват, качество и иновативност нямат конкуренция и са изключително насочени към прилагане на технологии съобразени с изискванията за опазване на околната среда.
В този смисъл екипът на „Ламбаджиев Стандарт” ООД в процеса на работа, не допуска да се стига до понятия като „подобряване нивото на проектните  разработки”, „компенсиране на клиентите за допуснати пропуски” и други подобни, които да влияят върху реномето на дружеството и от там на перспективите на партньорство.
В условията на засилващата се конкуренция и на непрекъснатото повишаване изискванията на клиентите, политиката на ръководството на дружеството е ориентирана към
НЕПРЕКЪСНАТО УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА И КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ И ИЗИСКВАНИЯТА И ОЧАКВАНИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, чрез:
 
участие на ръководния персонал при определяне насоките, целите и задачите по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги;
въвличане на целия персонал и използване на неговия потенциал за реализиране политиката и целите по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги ;
определяне и прилагане на системен подход при управление на процесите, влияещи на качеството, околната среда и предоставяните преводачески услуги;
прилагане на действия за набиране на обективна информация и анализ на данните за ефикасността на процесите и удовлетвореността на клиентите и обществото, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения на ефикасността на системата за управление на качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги;
изграждане на ефикасни и взаимноизгодни отношения с доставчиците, които да водят до взаимоизгодни резултати и опазване на околната среда;
периодичен анализ на приложимите за дружеството нормативни актове, създадени от законодателен орган или от друг овластен орган и браншови споразумения, правим оценка за отражението им върху нашата дейност, както и поддържаме непрекъснат контрол при приложението на изискванията според тях.
Ръководството на дружествота оценява, че реализирането на политиката по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги, е възможно само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление съгласно изискванията на ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ЕN 15038:2006.
За изпълнение на политиката по качество, околната среда и  предоставяне на преводачески услуги, ръководството ще работи за постигане на периодично поставяни основни цели и конкретни задачи. Конкретните задачи за постигане на поставените цели за провеждане на политиката по качеството, околната среда и предоставяни преводачески услуги се актуализират периодично, но не по-рядко от един път годишно от Ръководството на дружеството.
За реализиране на политиката по качество, околна среда и предоставяни преводачески услуги , ръководството си поставя следните основни цели:
1. Непрекъснато обновяване и разширяване номенклатурата на предоставяните услуги и повишаване на тяхното качество и икономическа ефективност.
2. Внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на сертифицирана Система за управление съгласно БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 14001:2005 и БДС ЕN 15038:2006.
3. Осигуряване на необходимите ресурси, техническо обновление и поддържане компетентността на персонала.
4. Непрекъснато изучаване на изискванията на клиентите, тяхната удовлетвореност от предоставените услуги, задържане на постоянните и привличане на нови клиенти и разширяване на пазарния дял на дружеството.
5. Подобряване на взаимоотношенията с доставчиците и поддържане на ефикасно партньорство в постигане на взаимно изгодни финасови резултати и резултатност спрямо околната среда.
 
6. Осигуряване на обучение, квалификация, мотивация и възпитание на персонала на дружеството, съответстващи на регламентираните в документите на Системата за управление, правомощията и отговорностите при осъществяване на всички процеси и дейности.
7. Управление на околната среда и предотвратяване на замърсяването, изразяващо се в ефикасно управление на генерираните при дейността отпадъци и прилагане на подходящи технологии и материали, имащи минимално негативно отношение спрямо околната среда.
8. Осъществяване постоянен контрол на процесите, своевременно отстраняване на причините за несъответствията и създаване на условия за непрекъснато подобряване ефективността и ефикасността на Системата за управление. 
Неотстъпното провеждане на политиката и изпълнение на целите и задачите по качество, околна среда и предоставяните преводачески услуги е задължение и отговорност на всички работещи в “Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София.
Ръководството на “Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София е убедено, че персоналът ясно осъзнава ролята на качеството, околната среда и предоставяните преводачески услуги за развитие и успех на дружеството и е уверено, че всеки, съобразно своите права, отговорности и лични възможности ще допринесе за поддържане и непрекъснато подобряване на системата за управление.
Като Управител на “Ламбаджиев Стандарт” ООД, гр. София
ДЕКЛАРИРАМ
Личното си участие и отговорност в осъществявано на обявените политика и цели по качеството, околната среда и предоставяните преводачески услуги.
УПРАВИТЕЛ: 
Дата: 01.10.2012 г.